• baner - ýokarky

Guangri Lift CU-TR şahadatnamasyny berdi

Gündogar Europeewropa we Merkezi Aziýa hemişe Hytaýyň möhüm söwda hyzmatdaşlarydy.Recentlyakynda, Guangri Lift halkara strategiki ýerleşişini çaltlaşdyrdy, Gümrük bileleşiginiň CU-TR şahadatnamasyny üstünlikli geçdi we Russiýa we Merkezi Aziýa bazarlaryna resmi taýdan girdi

gümürtik (3)
gümürtik (1)
(2)

Gümrük bileleşiginiň tehniki düzgünnamalary ýa-da gümrük bileleşiginiň şahadatnamasy ýa-da gysgaça CU-TR ýa-da EAC gümrük bileleşigi, Russiýa, Belarusiýa, Gazagystan, Ermenistan we Gyrgyzystan tarapyndan döredilen önüm howpsuzlygy kepilnamasydyr.Gümrük bileleşiginiň çägindäki islendik ýerde şol bir kanuny güýje eýe.

“Guangri Lift” 20 ýyla golaý wagt bäri halkara bazary ösdürmäge işjeň gatnaşyp, Aziýa, Eastakyn Gündogara, Afrika, Amerika, Okeaniýa we beýleki sebitlere eksport etdi.2010-njy ýylda Hindistan halkara lift sergisinde ilkinji gezek Hytaýyň halkara lift sergisinde, Türkiye Stambul halkara lift sergisinde, Russiýa halkara lift sergisinde, Eýran Tähran halkara lift sergisinde we Guangriniň marka keşbini halkara derejesinde görkezmek üçin yzygiderli çykyş etdi. bazar, marka habardarlygyny we täsirini ýokarlandyrmak we halkara bazaryň kanallaryny giňeltmek.

“Guşak we ýol” strategiki başlangyjy bilen, Guangri Lift merkezi kärhanalary we döwlet kärhanalaryny işjeň yzarlady, Liberiýanyň hökümet edara binasy taslamasy, Kongo (Brazzawil) ýaly birnäçe daşary ýurt kömek taslamalary üçin lift we eskalator enjamlaryny üpjün etmek işine gatnaşdy. täze parlament gurmak taslamasy, Maliniň Nigeriýadaky ilçihanasy taslamasy we Hytaýyň guşak we ýol hyzmatdaşlygyna goşant goşdy.

gümürtik (4)

Bangladeş |FS meýdany söwda toplumy

Taslama Bangladeşiň paýtagty Dakanyň merkezinde ýerleşýär.Söwda merkezlerini, ýokary derejeli ofisleri, ýyldyz myhmanhanalaryny we beýleki köp görnüşli kärhanalary birleşdirýän uly toplumlaýyn söwda meýdançasy.“Guangri Lift” eskalatorlary we ýolagçy liftlerini üpjün edýär.

Kamboja |“Star Bay”

Taslama, Hytaýyň kuwwatly gozgalmaýan emläk kärhanasy Sinhui Gozgalmaýan emläk kärhanasy we Kambojanyň uçar gatnaw kärhanasy ägirt uly Taýwanlong tarapyndan bilelikde gurlan medeni alyş-çalyş, ýaşaýyş jaýy, halkara naharhana we beýleki funksiýalary öz içine alýan dünýä derejesindäki kenarýaka şypahanasydyr.“Guangri Lift” ýolagçy lifti önümlerini hödürleýär.

gümürtik (5)
gümürtik (6)

Liberiýa hökümetiniň ofis binasy

Taslama Hytaý hökümeti tarapyndan goldanýan esasy taslama.Ol ýurduň paýtagty Monrowiýada ýerleşýär we 1300 adama niýetlenip bilner.Köp wezipeli häzirki zaman ofis gurluşyk toparynyň binasy.“Guangri Lift” ýolagçy lifti önümlerini hödürleýär.

Kongonyň täze mejlis binasy (Brazawil)

Taslama Kongonyň paýtagty Brazzawiliň (Brazawil) merkezinde ýerleşýär.Dürli halkara we içerki konferensiýalary geçirmegiň esasy ýeri we syýasy, ykdysady we medeni durmuşda möhüm rol oýnaýar.“Guangri Lift” munuň üçin ýolagçy lifti önümlerini hödürleýär.

gümürtik (7)
gümürtik (8)

Indoneziýa Kasablanka Gündogar kwartirasy,

Taslama Indoneziýanyň paýtagty Jakartanyň merkezinde ýerleşýär.Kwartiralary, dükanlary we beýleki wezipeleri öz içine alýan ýokary derejeli ýaşaýyş jaý toplumy.“Guangri Lift” munuň üçin ýolagçy lifti önümlerini hödürleýär.


Iş wagty: Noýabr-07-2022