• baner - ýokarky

Önümler

 • ESW ýolagçy lift enjamy otagsyz

  ESW ýolagçy lift enjamy otagsyz

  Binanyň giňişligini we energiýasyny tygşytlamak, binagärlik gurluşy dizaýnyna has laýyk gelýän önümiň hilini we hyzmatyny üpjün etmek.

 • G · Wiz akylly ýolagçy lifti

  G · Wiz akylly ýolagçy lifti

  Innowasiýa akylly lifti akylly innowasiýa döwrüne jogap hökmünde ýüze çykýar.G · Wiz liftiniň täze nesli paýhaslylygy birleşdirýär, önümiň özenini akylly tehnologiýa esasynda täzeden gurýar, has giň gözýetim bilen howpsuzlyk, özara täsir, baglanyşyk we ýolagçy akymy ýörelgesini doly özünde jemleýär we gurmak üçin adamlara gönükdirilen ylym we tehnologiýa ýetýär. akylly durmuş.

 • G · Wiz MRL maşyn otagsyz lifti

  G · Wiz MRL maşyn otagsyz lifti

  Arhitektura giňişligini tygşytly tygşytlamak üçin özboluşly otagsyz dizaýny bilen, Guangri Lift tarapyndan öndürilen maşyn otagy bolmadyk G • Wiz-MRL täze görnüşi, durnukly we asuda işleýär, ýönekeý binagärlik stiliniň ajaýyp özüne çekijiligini döredýär.

 • GRF Escalator & GRR Hereket edýän gezelençler

  GRF Escalator & GRR Hereket edýän gezelençler

  “Guangri escalatorme” uly ýolagçy akymynyň, çydamlylygynyň we ygtybarlylygynyň, amatly tehniki hyzmatyň, energiýany tygşytlamagyň we ýokary netijeliligiň, akylly dolandyryş we ş.m. dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýar.

 • GreenMax-H & G · Wiz-H Öý lifti

  GreenMax-H & G · Wiz-H Öý lifti

  Ajaýyp ýaşaýyş hili, ýüregiňizden kämillige ymtylmagyňyzdan gelýär.Guangri öý lifti, hili ýa-da bezegi taýdan bolsun, durmuşda hemişelik, ajaýyp lezzet döretmäge bagyşlanýar.Özboluşlylygy dünýäniň öňdebaryjy sürüjisi tehnologiýasyndan täsin estetiki gymmaty bolan dizaýn stiline çenli görkezilýär;abraýly we nepis görnüşinden başlap, kaşaň we ajaýyp içki esbaplara çenli, ýokary derejeli liftde esasy görkeziji bolmaga mümkinçilik döredýär, şeýlelik bilen ýokary we aşak ýoluňyzda nepislik we nepislikden lezzet almaga mümkinçilik berýär.

 • GVH II, GVH II- MRL, GVH we G · Freük ýük lifti

  GVH II, GVH II- MRL, GVH we G · Freük ýük lifti

  “Guangri” ýük lifti kämillik tehnologiýasy, howpsuzlyk we durnuklylyk, ýokary ulag netijeliligi we uzak möhletli ömri bilen tapawutlanýar, bu bolsa ýokary ýükli, ýokary ýygylykly ýük talaplaryna laýyk gelýär.

 • G · Wiz-B hassahanasynyň lifti

  G · Wiz-B hassahanasynyň lifti

  Guangri hassahanasynyň liftiniň jikme-jik dizaýny binany yssydan doly gumanistik atmosfera berýär.Arassa we howpsuz, hassahananyň gurşawy üçin amatly.

 • MAX-O panoramiki lift

  MAX-O panoramiki lift

  Guangriniň MAX-O panoramiki lifti “adam-lift-gurşawyň” sazlaşygyny we agzybirligini ýagtylandyrmaga bagyşlanýar.Dürli görnüşdäki kaşaň we moda awtoulaglar binanyň daşky görnüşi üçin köp görnüşli gözellik dizaýnlaryny üpjün edýär.180 ° açyk awtoulag, ýolagçylara hemme taraplaýyn görüş we şäheriň gözelligini panoramik görnüşde görkezse, täze tejribe berýär.Wesýet gaty üýtgeşik şäher keşbine girer.

 • G · Coverapyk polat guşakly çeper lifti

  G · Coverapyk polat guşakly çeper lifti

  Guangzhou Guangri Co., Ltd.-iň golçur kärhanasy bolan "Guangri Lift" gözleg we gözleg işlerine bagyşlanýar we oýlap tapyşlar üçin 7 patente eýedir we howpsuzlygy we ulanyjylaryň rahatlygyny ýokarlandyrmak üçin elewatory polat guşak göteriji awtoulaglar bilen ulanýar.Akylly tehnologiýalary we hyzmatlary birleşdirip, öňdebaryjy senagat dizaýnlary önümlerimize janlylyk getirýär.G • coveredapyk polat guşakly sungat lifti tehnologiýany we çeperçiligi ajaýyp birleşdirýär.

 • Mini maşyn otagy bolan “GreenMax-E” ýolagçy lifti

  Mini maşyn otagy bolan “GreenMax-E” ýolagçy lifti

  Resaşaýyş jaýlary, ofisler, myhmanhanalar we ş.m. we 10 ýyldan gowrak marketing tejribesi bolan GreenMax-E täzelenen taslamalar üçin ýörite dizaýn, kämilleşdirilen gezelenç tejribesi bilen ýokary hilli we tygşytly önümleri döretmegi maksat edinýän ulanyjy interfeýsini we bezegini täzeledi.