China GreenMax-H & G · Wiz-H Öý lifti öndüriji we üpjün ediji |Guangri
  • baner - ýokarky

GreenMax-H & G · Wiz-H Öý lifti

Gysga düşündiriş:

Ajaýyp ýaşaýyş hili, ýüregiňizden kämillige ymtylmagyňyzdan gelýär.Guangri öý lifti, hili ýa-da bezegi taýdan bolsun, durmuşda hemişelik, ajaýyp lezzet döretmäge bagyşlanýar.Özboluşlylygy dünýäniň öňdebaryjy sürüjisi tehnologiýasyndan täsin estetiki gymmaty bolan dizaýn stiline çenli görkezilýär;abraýly we nepis görnüşinden başlap, kaşaň we ajaýyp içki esbaplara çenli, ýokary derejeli liftde esasy görkeziji bolmaga mümkinçilik döredýär, şeýlelik bilen ýokary we aşak ýoluňyzda nepislik we nepislikden lezzet almaga mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

GreenMax-H & G · Wiz-H öý lifti

GÖRNÜŞ TEHNOLOGI .ASY

Hemişelik magnit sinhron tehnologiýasy

Hemişelik magnit sinhron çekiş maşyn sürüjisi tehnologiýasynyň täze görnüşi, iş netijeliligini we ýük marginini ýokarlandyryp biler.

Aragatnaşyk tehnologiýasy

Dolandyryş ulgamy üçin ösen CAN yzygiderli aragatnaşyk tehnologiýasy maglumatlary geçirmek ukybyny netijeli ösdürip we aragatnaşyk ygtybarlylygyny ep-esli ýokarlandyryp biler.

IC kartoçkanyň aýratyn funksiýasy

Bellenen pollar üçin IC karta, ulanyjynyň öňüni almak üçin talaplaryna laýyklykda ulanylyp bilner

päsgel bermek we howpsuzlygy üpjün etmek.

Gapyny açmak gijikdirme funksiýasy

Gapyny açmak düwmesine uzak basmagyň ýerine, gapylary açmagy gijikdirmek funksiýasy harytlary dolandyrmak we ýaşlara we garrylara münmek üçin has aňsatdyr.

HOWPSUZ RID

Üç gezek halas etmek

Artykmaç dizaýn

Lighteňil perde ulgamy

GÖRNÜŞ WE GÖRNÜŞ

Hoistway dizaýny

Istoluň ulanylyş tizligini ýokarlandyrmak üçin ýokarky gatyň we çukuryň boşlugyny azaldyň.Dürli ýokary göteriş ýollarynyň ýerleşiş stilleri, giňişlik çäklendirmelerine uýgunlaşmagy aňsatlaşdyrýar.

Akylly ses ulgamy

Liftiň akylly ses funksiýasy operasiýa maglumatlarynyň awtomatiki ýaýlymyny, şowsuzlyk we fon aýdym-sazlaryny rahatlandyrmagy we ş.m. amala aşyryp biler.

Moda görnüşi

Örtülen metal plastinkadan ýasalan dolandyryş şkafy kiçi we inçe bolup, diwara salnyp ýa-da diwara asylyp bilner.LED ekrany we poslamaýan polatdan ýasalan braýl düwmesi bilen inçe diwara gurnalan zal-jaň gutusynyň we iş paneliniň içindäki dizaýny, lifti owadan we owadan edýär.Professional optiki ýörelgesi we energiýany tygşytlaýan we daşky gurşawa arassa düşünjeli ýyly we amatly LED yşyklandyryşy bilen awtoulagyň täze dizaýny size görlüp-eşidilmedik tejribe getirer.Awtoulag bezegi üçin köp wariant bar.

Sessiz dizaýn

STANDART KONFIGURASI .ASY

Awtoulag modeli - CA731L

Şift: CL731L, 304 saçly poslamaýan polat, LED panel çyrasy, yşyk çyrasy.

Awtoulag diwar panelleri: 304 saçly poslamaýan polat

Öňki diwarlar: 304 poslamaýan polat

El tutawajy: HR761, poslamaýan polatdan tegelek tutawaç (sag tarap)

Gat: FL045P, PVC

Kabinäniň gapysy: 304 saçly poslamaýan polat

Awtoulagyň arassa beýikligi: 2100mm

BOP64-SV0

Mawy fon we ak nyşanly 4.3 dýuým LCD displeý

HBI64-SV18

Mawy fon we ak nyşanly 4.3 dýuým LCD displeý

Funksiýalar

Esasy wezipeler
Meýletin funksiýalar
Esasy wezipeler

● Bejeriş we işleýiş tertibi

● Doly saýlama gözegçilik

● Liftiň öz-özüni halas etmegi

Arrival Geleniňde awtomatiki gapy açylýar

Door Gapyny açmak

The "Closeap" düwmesini basyp gapyny öňünden ýapmak

Cr Tersine çagyryş ýagdaýyny awtomatiki düzetmek

Trouble Kynçylyklaryň taryhy

Hand El bilen dolandyrylýan programmist işi

Ist ýokary göteriş maglumatlaryny özbaşdak öwrenmek

Magn Magnit derejesi boýunça öz-özüňi öwrenmek funksiýasy

Floor Polyň pozisiýasynyň signalyny awtomatiki düzetmek

Band Band görnüşli tormoz wyklýuçateliniň howpsuzlyk synagy

● lightagty şöhle ekrany goramak

Door Gapynyň daşynda gapynyň gulplanmagynyň howpsuzlyk çäreleri

Load Artykmaç ýükden goramak

Verse Ters syýahatdan goramak

St Aýlawdan goramak

Terminal Terminalda aşa köp syýahatdan goramak

Sl Süýşmäge garşy gorag

Fire fireangyn dörän ýagdaýynda gyssagly gaýdyp gelmek

● Hemişelik magnit sinhron

Base Esasy stansiýa awtomatiki gaýdyp gelmek

U UPS garaşýan elektrik üpjünçiliginiň işleýşi

Remote Uzakdan halas etmek (Içerki)

● Awtoulag duralgasy

● Akylly ses

Th Zatlar interneti (içerki)

Liftde galan adamlar üçin duýduryş

Steel Polat kemeriň döwülen ýüpi

Ang gahar wagtynda yşyklandyryş

● Syýahat sanlarynyň görkezijisi

Fan Janköýeriň we yşyklandyryşyň el bilen öçürilmegi

Meýletin funksiýalar

Floors Pollar üçin san däl nyşanlaryň sazlamalary

The Maşynyň içinde gapynyň açylyş wagty gijikdirilýär

Light Lighteňil perde bilen plastinka degiň

Door Iki gezek gapy açmak

Car Awtoulagyň içindäki IC karta dolandyryş funksiýasy

● Awtoulagyň yzky diwary aralyk aýna poslamaýan polatdan

Glass Aýnada awtoulag gapysy, aýnadaky zal gapysy

Things Zatlaryň interneti (Içerki)

● Howany arassalamak

Car Awtoulagda açylyş wagtyny gijikdirmek


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    BaglanyşyklyÖNÜMLER